حتما کیبورد تلفن همراه و یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید.

محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی
مدت زمان انجام دو ۲.۴ کیلومتر