حتما کیبورد تلفن همراه و یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید.

محاسبه حداکثر ضربان قلب
سن


حداکثر ضربان قلب شما: ؟


۹۵% حداکثر ضربان قلب ۷۰% حداکثر ضربان قلب
۹۰% حداکثر ضربان قلب ۶۵% حداکثر ضربان قلب
۸۵% حداکثر ضربان قلب ۶۰% حداکثر ضربان قلب
۸۰% حداکثر ضربان قلب ۵۵% حداکثر ضربان قلب
۷۵% حداکثر ضربان قلب ۵۰% حداکثر ضربان قلب