حتما کیبورد تلفن همراه و یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید.

یک تکرار بیشینه – ۱rm
وزنه لیفت شده تعداد تکرار


یک تکرار بیشینه شما: ؟


۹۵% یک تکرار بیشینه ۷۰% یک تکرار بیشینه
۹۰% یک تکرار بیشینه ۶۵% یک تکرار بیشینه
۸۵% یک تکرار بیشینه ۶۰% یک تکرار بیشینه
۸۰% یک تکرار بیشینه ۵۵% یک تکرار بیشینه
۷۵% یک تکرار بیشینه ۵۰% یک تکرار بیشینه