مکمل های کراتین و گلوتامین اساسا در یک دوره و یک هدف مشترک قرار نمی گیرند که بخواهند باهم مصرف شوند.

اساسا مکمل گلوتامین در دوران کات مصرف میشود و مکمل کراتین در دوران حجم مصرف میشود.

پس نتیجه میگیریم نیازی به نگرانی درباره تداخل در مصرف این دو مکمل نباید داشته باشیم.

پاسخ بدهید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید