خورش اسفناج و گردو

کمک لازم دارین؟ بهمون پیام بدین!