محاسبه ماکسیمم توان

کمک لازم دارین؟ بهمون پیام بدین!